چگونگی انتقال نوسانات مولکولی بازگشت به صفحه نخست

 پس از شناسایی نوسانات ملکولی برای یک ماده خاص می توان این نوسانات را درست مانند ثبت داده ها بر روی CD یاDVD  ذخیره نمود. غالباً از نوعی آلیاژ آلومینیوم، سیلیسیم و منیزیم به شکل یک رینگ به عنوان دستگاه حامل نوسانات استفاده می شود. این نوع آلیاژ قادر است تعداد زیادی از نوسانات فعال را در خود ذخیره کرده و آنها را به صورت ثابت و پایدار در آب انتشار دهد.

                  

                                                        

  

به عبارت دیگر نوسانات فعال از طریق نوسان شبکه ای آلومینیوم عمل می کنند. تحت چنین شرایطی به سبب گرمای محیط، شبکه ملکولی آلومینیوم دچار نوسان شده و به همین ترتیب نوسانات فعال موجود که در درون رینگ های Merus® ذخیره شده اند دچار نوسان می شوند. این نوسانات در ساختار شبکه قرار گرفته و به همین شکل به طور متناوب تولید می گردند.

  

                                                        

 

 برای توصیف چگونگی نفوذ نوسانات به داخل آب به مثال زیر توجه شود:

 اگر قسمتی از یک لوله گرم شود، پس از مدتی کل لوله گرم می شود. سرانجام آب جاری در لوله نیز گرم خواهد شد و این دقیقاً مانند آن چیزی است که در رسیدن نوسانات به آب توسط رینگ رخ می دهد.

آب متشکل از یک اتم نسبتاً بزرگ اکسیژن و دو اتم نسبتاً کوچک هیدروژن می باشد. باید توجه داشت که در ملکول آب بار منفی بیشتری در سمت اکسیژن ملکول جمع شده است و ملکول در آن سمت به طور جزیی بار الکتریکی منفی دارد. از سوی دیگر اتم های هیدروژن در مجموع سر مثبت ملکول آب را تشکیل می دهند و ملکول در آن سمت به طور جزیی بار الکتریکی مثبت دارد. بنابراین ملکول آب یک ملکول قطبی است. با توجه به خاصیت دو قطبی آب، این نوسانات به خوبی جذب آب شده، ذخیره می شود و در نهایت در کل آب جاری گسترش می یابد. در آب، نوسانات فعال با نوسان طبیعی محصولات ناشی از خوردگی، رسوبات آهکی و غیره مواجه میشود. در اثر این رویارویی رفتار این مواد در آب تغییر می کند.