پدیده تشدید یا رزنانس به معنای اعمال موج نوسانی همفاز به یك نوسان طبیعی است كه موجب تقویت یا بالا بردن نوسان اصلی میگردد.آنچه كه پدیده تشدید موجب آن میشود كاملاً شناخته شده است.

به عنوان مثال می توان به پدیده معروف دوپلر اشاره نمود. در این پدیده هنگامی که یک منبع تولید کننده صوت به سمت کسی در حرکت باشد فرکانس صوتی بلندتری نسبت به وقتی که از او دور می شود تولید می کند و یا بالا بودن ریسک فرو ریختن پل ها هنگام حرکت سربازان به حالت قدم رو که از موارد دیگر می باشد.

از طرف دیگر نوسان تشدید کننده (قرمز رنگ) نوسانی است هم فاز با نوسان موجود (آبی رنگ) که نتیجه برهم نهی آنها تشدید نوسان موجود می باشد. (زرد رنگ)