نوسانات بنیادی و طبیعی ذخیره شده با تقویت یا انعكاس توسط Merus  تغییر شكل داده می شود. بر هم نهی این نوسانات تداخل امواج (Interference) نامیده می ­شود. از منظر علم ریاضی بر هم نهی امواج نوسانات طبیعی و نوسانات تغییر شكل یافته در صورت احراز اختلاف فاز 180 درجه ای و نیز هم دامنگی امواج برابر صفر خواهد بود.

 

                                                             

  

نوسانت داخلی (قرمزرنگ) نوسانی است که در حالت ایده آل برای تاثیر بر نوسان اصلی (آبی رنگ) می بایست با آن 180 درجه اختلاف فاز داشته باشد. از آنچه که از علوم ریاضیات، آکوستیک و اپتیک می دانیم حاصل چرخش دقیق 180 درجه ای یک نوسان همواره صفر خواهد بود (خط زرد).