آشنایی با نوسان مولکولی بازگشت به صفحه نخست

 

 هر عنصر، هر مولکول، نمونه طبیعی نوسان مولکولی مخصوص به خود را دارد. این نوسان طبیعی منحصر بفرد بوده و از این نظر به خوبی با اثر انگشتان دست و یا دانه های برف قابل مقایسه است. به عبارت دیگر می توان نوسان را مانند لرزش یا امواجی تصور کرد که از هر عنصر خاص بیرون می آید.

 از دیدگاه ساده تر می توان گفت که یک اتم از هسته که شامل پروتون و نوترون و الکترون هایی که به دور آن در حال گردش هستند تشکیل شده است. مولکول ها نیز از تعدادی اتم که الکترون هایشان را با هم به اشتراک گذاشته اند تشکیل شده است. باید توجه داشت که هر اتم نوسان ها، لرزش ها یا امواج مخصوص به خود را ایجاد می نماید و هرچه ماده گرم تر باشد دامنه این نوسانات بیشتر خواهد بود. اتم ­ها سیگنال های متناوب پایدار که دارای فرکانس نوسانی خاصی است را تولید می نماید.

 

براساس آخرین یافته های دانشمندان تبادل ثابتی از سیگنال ها بین هسته اتم و الکترون ها وجود دارد. محدوده فرکانس این سیگنال های تبادلی بینقرار دارد. یک اتم فرکانس های زیادی خواهد داشت که بعضی از آنها در محدوده امواج رادیویی، بعضی در محدوده طیف نوری و بعضی دیگر در محدوده بین این دو قرار دارد.

 

لازم به ذکر است که فرکانس های نوسانی در داخل اتم، توسط جرم هسته، جاذبه و جهش الکترواستاتیک بین بار مثبت هسته و ابر الکترونی اطراف آن تعیین می شود. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که اتم ها دارای یک حرکت دائمی هستند که موجب نوسان مولکولی می شوند. همان طوری که گفته شد نوسان مانند یک حرکت تناوبی است که ازخصوصیات آن می توان به طول موج و دامنه اشاره نمود.

                                                                    

     شکل - نمونه از یک نوسان